Sûnenz Centrum
Alles over onze pleinen
Sunenz-Centrum

Humanitas

 

 

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Er zijn 140 vrijwilligers op zes deelterreinen actief. Het meest bekend zijn de thuisadministratie, voor hulp bij het op orde krijgen van de financiën, de kindervakantieweken en de Sinterklaasactie. Iets minder bekend zijn de taalstimulering voor kinderen met een taalachterstand, vaak kinderen van statushouders, en ons eetcafé Het Druifje voor deelnemers met een lichte verstandelijke beperking. Een nieuwe activiteit is ‘even iemand helpen’. Het biedt kortdurende ondersteuning voor mensen die het even niet alleen redden. Deze hulp kan op tal van terreinen zijn. De activiteit is vraaggestuurd. Er wordt geen verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp gegeven. Als mensen hun leven na verloop van tijd niet weer zelfstandig  kunnen oppakken, wordt gezocht naar mogelijkheden van doorverwijzing.

 

 

De activiteiten worden per terrein gecoördineerd door een tweetal coördinatoren, die ook de intakes en koppelingen verzorgen. Het district Noord van de landelijke vereniging ondersteunt ons bij de deskundigheidsbevordering. Vrijwilligers nemen hier doorgaans aan deel. Ook worden er per deelterrein intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

 

Het geheel van Humanitas Smallingerland-Opsterland wordt weer gecoördineerd door een bestuur ook bestaande uit vrijwilligers. Onze afdeling van Humanitas richt zich op twee gemeenten: Smallingerland en Opsterland.

 

Humanitas staat open voor alle mensen, zonder onderscheid naar geloof, seksuele geaardheid, huidskleur. enz. Wel moeten vrijwilligers de kernwaarden van Humanitas onderschrijven.

  • een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en het samenleven met anderen
  • herstel van de regie over het eigen leven voor mensen die het tijdelijk zijn kwijtgeraakt (zelfredzaamheid)
  • vraaggericht aanbod op de gebieden zorg en welzijn

 

Vragen om hulp komen binnen via
de  e-mail (smallingerland-opsterland@humanitas.nl) of telefoon (06-15437098). Mensen die hulp nodig hebben kunnen rechtstreeks bellen. Vaak komen hulpvragen ook binnen via de gemeenten (gebiedsteams) of de thuiszorg.

 

Jan Frieswijk, voorzitter